Digital Water

Het Digital Twin Platform Architecture and Design DT-AMBO tool maakt onderdeel uit van ons Digitaal Water programma, waarin wij onze verschillende digitale producten en diensten hebben samengebracht. Die zijn in samenhang en afzonderlijk in te zetten om het ontwerpen, realiseren, beheren en onderhouden van water infrastructuur efficiënter te maken en kosten te besparen.

Waarom DT-AMBO?

Uw organisatie heeft de zorg voor het ontwerpen, realiseren en onderhouden van kritische waterinfrastructuur. U doet dat met inzet van een groot aantal verschillende instrumenten. U kunt beschikken over kwaliteitsdata die gericht zouden kunnen worden ingezet om uw taken nog beter uit te voeren. Die datastroom neemt echter alsmaar toe door de inzet van steeds geavanceerdere vormen van data generatie, acquisitie en opslag. U wilt op een transparante en herleidbare manier van die data gebruik kunnen maken. Dat kan met DT-AMBO.

Het faciliteert de integratie van data met instrumenten in vier dimensies. Op de eerste plaats de dimensie van Twin-to-Systems-of Record integratie. Die betreft het systematiseren van de administratieve verwerking en opslag van alle data die aan de digitale kopie van de infrastructuur zijn toegekend. Ten tweede via een Twin-to-Device integratie waarbij datastromen en tijdreeksen die door de infrastructuur worden geproduceerd gestructureerd worden opgeslagen. Ten derde faciliteert het platform de Twin-to-System-of-Intelligence integratie waarbij al dan niet middels AI/Machine Learning data worden geanalyseerd en omgezet in kennis en informatie. Dat alles ten dienste van het ontwikkelen van handelingsperspectieven rond het onderhoud en beheer. Ten slotte kan het platform behulpzaam zijn bij het faciliteren van een Twin-to-Twin integratie, waarbij samenhangende infrastructuur in een logisch verband (functionele hiërarchie, cascade effecten) met elkaar kan worden verbonden.

Wat biedt DT-AMBO?

  • Assisteert organisaties het eigen DT-Platform functioneel in te richten afhankelijk van de behoefte en gekoppeld aan eigen databestanden en die van anderen.
  • Assisteert organisaties in het transparant en herleidbaar aansluiten van de eigen ICT-omgeving op het DT- Platform waarbij de veiligheid van het data gebruik en de opslag is gewaarborgd.
  • Assisteert bij het voor een DT beschikbaar maken van de relevante impliciete en expliciete kennis die in de organisatie aanwezig is.
  • Begeleidt medewerkers in het werken binnen een DT-omgeving en helpt de organisatie daarin eigenstandigheid te verwerven.

Met DT-AMBO aan de slag?

Wij gaan samen met uw organisatie aan de slag om het Platform te realiseren. Vanuit de ontwikkelde missie, visie en strategie (DT-SCOPE), ontwerpen we gezamenlijk de contouren van uw DT-platform. Daarbij onderzoeken we welke informatie beschikbaar en noodzakelijk is voor de ontwikkeling van een succesvolle DT-benadering. Dit resulteert in een ontwerpschets voor een centraal DT-Platform dat de basis vormt voor een effectieve DT- benadering. DT-AMBO wordt in nauwe samenwerking met diTTo, onze internationale Digital Twin company uitgevoerd.

Zelf een DT-AMBO idee?

Heeft u zelf een idee hoe DT-AMBO kan worden ingezet in uw specifieke situatie? Vraagt u zich af hoe u de wereld van de Big Data rond uw infrastructuur optimaal via een Digital Twin benadering voor u kunt laten werken? En hoe u zelf de regie houdt? Wij delen graag onze ervaringen.

Download hier de inhoud van deze pagina