Wat wij doen

Wat wij doen

De internationale uitdagingen rond het waterbeheer betreffen water voor een gezonde samenleving. De kwaliteit van het stedelijk milieu staat in Nederland als deltametropool bovenaan. De waterveiligheid van grootstedelijke milieus als plek om gezond te kunnen wonen, werken en recreëren komt onder druk te staan. In deltagebieden, moeten we kunnen beschikken over vitale, toekomstbestendige dijken en robuuste stormvloedkeringen. Maar ook over veerkrachtige steden die bestand zijn tegen weersextremen met bijvoorbeeld steeds warmere en drogere zomers. Daarom is naast waterveiligheid het kunnen blijven beschikken over voldoende zoetwater van de juiste kwaliteit noodzakelijk. Door klimaatverandering is dat inmiddels niet meer vanzelfsprekend.

Veerkrachtig en toekomstgericht waterbeheer moet dan ook een optimale balans zijn tussen waterveiligheid en waterzekerheid. Klimaatverandering en verstedelijking, vergroten de onzekerheid voor de toekomst. Scenario ontwikkeling, het ontwerpen van veerkrachtige, robuuste en altijd herleidbare waterinfrastructuur worden dan ook de sleutelfactor.

Dit alles zal zijn vorm gaan krijgen in de groeiende digitale wereld, die vraagt om het delen en combineren van gegevens in een veilige en transparante digitale omgeving. Denk hierbij aan data uit sensoren, satelliet data (spectral imaging), infra gebonden BIM en parametrisch rekenen. Als adviesbureau leveren wij specifieke toolboxen en instrumenten die deze toekomstige aanpassingen kunnen waarborgen. Dat biedt zekerheid voor de toekomst

Veerkrachtig stedelijk water

Veerkrachtig stedelijk water

In grootstedelijke milieus is de ruimte vaak schaars en de dichtheid van de infrastructuur hoog. Extreem weer kan tot aanzienlijke schade aan die infrastructuur en bebouwing leiden. Dareius heeft voor deze problematiek twee instrumenten ontwikkeld: het ontwerpersinstrument RESCIDO en het analytische instrument URBRAINS.

Lees meer
Waterveiligheid

Waterveiligheid

Waterveiligheid is een grote opgave in deltagebieden. Het voorkomen van of het omgaan met overstromingen vraagt om het benaderen van water als een belangrijk ruimtelijk en maatschappelijk ordenend element. Wij leveren een bijdragen aan het ontwerpen van toekomstbestendige en (data-) intelligente waterinfrastructuur op basis van gedegen analyses. We hebben onze instrumenten en competenties in de Toolboxen, SPiFRAME en REDO gebundeld. We kunnen er samen met de opdrachtgever mee vooruit kijken en behulpzaam zijn bij het inpasbaar ontwerpen van toekomstbestendige waterinfrastructuur.

Lees meer
Waterzekerheid

Waterzekerheid

In het waterbeheer van de toekomst gaan waterzekerheid en waterveiligheid hand in hand. Grote delen van Europa worden geconfronteerd met wateroverlast. Maar droge zomers zorgen ook voor verdroging van onze omgeving. Voor het analyseren van regionale en lokale droogteproblematiek beschikken we over de Toolbox QARDAN. Daarnaast hebben we vanuit onze langjarige ervaring met stedelijk grondwater de Toolbox WASSER ontwikkeld.

Lees meer
Digitaal Water

Digitaal Water

De wens tot meer toekomstbestendig waterbeheer komt voort uit een veranderend klimaat en het daaruit resulterende, steeds grilligere weerpatroon. Om de potentieel negatieve effecten daarvan voor het waterbeheer te kunnen minimaliseren moeten we daarop kunnen anticiperen met gerichte maatregelen. Het doel is zo effectief mogelijk van data gebruik te maken om daarmee diepe en voor de praktijk betekenisvolle kennis te genereren over het watersysteem. Wij hebben deze kennis gebundeld in een digitaal water programma.

Lees meer

Meer weten?

Meer weten over onze producten en diensten? Neem contact met ons op:

Maarten Kuiper MSc mkuiper@dareius.com +31 6 53 27 54 49
Meer weten?