Wat wij doen

De stedelijk waterproblematiek is complex en veelzijdig. Het klimaat wordt steeds grilliger wat zorgt voor toenemende wateroverlast en verdroging in stedelijke gebieden. Dat heeft naast negatieve effecten op stedelijk groen en daarmee de leefbaarheid van de stad, grote negatieve gevolgen voor de levensduur van funderingen van huizen en kantoren. Een zinvolle maatregel zal gebaseerd moeten zijn op een degelijke analyse. Om optimaal oplossingen te kunnen ontwerpen hebben we dan ook twee Toolboxen ontwikkeld waarin we onze gereedschappen en competenties hebben gebundeld. De analyserende instrumenten beschrijven wij in de Toolbox URBRAINS en de ontwerpende in de Toolbox RESCIDO. Ze zijn in samenhang in te zetten om vanuit het perspectief van de opdrachtgever steden veerkrachtiger en dus duurzamer te maken. Dat alles doen we vanuit een toekomstgericht Digital Twin perspectief, onderdeel van ons Digital Water programma. Daarnaast zien we stedelijk water als een belangrijk ordenend element in de ruimtelijke en functionele inrichting van de stad. Onze instrumenten zijn specifiek ontworpen om met het oog op de evidente complexiteit van een stad, effectieve en inpasbare maatregelen te identificeren en te ontwerpen.

Met URBRAINS analyseren wij het stedelijke watersysteem en ontwikkelen wij samenhangende en betrouwbare stedelijke waterinfrastructuur met een daarop afgestemd waterbeheer.

Met RESCIDO ontwerpen wij een veerkrachtig stedelijk water, zowel boven- als ondergronds. Onze ontwerpen zijn in te zetten op verschillen schaalniveaus: van een enkel gebouw tot een hele stad

Urban Water Design Optioneering

Urban Water Design Optioneering

Multifunctioneel stedelijk grondgebruik in combinatie met een veranderend klimaat zorgen voor steeds complexere inrichtingsvraagstukken. Hoe gaan we hiermee om? Wat voor maatregelen zijn er mogelijk en wat zijn de kosten die ermee samenhangen? Deze vragen beantwoorden we met behulp van de Urban Water Design OpTioneering (UWDOT) Tool. We brengen samen met de opdrachtgever neerslag scenario’s in kaart, rekening houdend met het veranderende klimaat. In die context gaan we samen met uw mogelijke zorgen en ambities aan de slag.

Lees meer
Urban water Buffer

Urban water Buffer

De onbalans in stedelijk water is het resultaat van steeds intensere buien afgewisseld door steeds langere droogteperiodes. Tot nu toe lossen we dit soort situaties op door meer of minder aan- of afvoer van water al naar gelang de situatie en de behoefte. De Urban Water Buffer is ontwikkeld om die onbalans ter plaatse op te lossen: lokaal water zuiveren en hergebruiken.

Lees meer
Urban Water Planning

Urban Water Planning

Overheden in Europa staan voor een gezamenlijke opgave steden veerkrachtiger, robuuster en meer voorspelbaar in hun gedrag te maken. De Urban Water Planner brengt de mogelijkheid randvoorwaarden en problemen te koppelen aan een praktisch maatregelenpakket. Daarbij wordt water als een ordenend element van de eerste orde gehanteerd. Het maatregelenpakket is herleidbaar en transparant inzetbaar.

Lees meer
Actief grondwater peilbeheer

Actief grondwater peilbeheer

Stedelijk groen, funderingen en infrastructuur stellen verschillende eisen aan de lokale grondwaterstand. Actief Grondwater Peilbeheer (AGAPE) is in staat aan deze verschillende eisen in een ontwerpende aanpak gericht op een effectieve oplossing recht te doen. Het is hiervoor noodzakelijk om gedegen inzicht te hebben in het grondwatersysteem, de bodemopbouw, bebouwing en aanwezige infrastructuur.

Lees meer
Urban Heritage Conservation

Urban Heritage Conservation

Monumentale panden zijn stuk voor stuk uniek. Invloeden hierop zijn bovengronds zichtbaar en beheersbaar. Urban Heritage Conservation (URGENTO) legt de focus op ondergrondse veranderingen, zodat u inzicht kunt krijgen in de duurzaamheid van uw bovengrondse aanpak. Het advies en maatregelenpakket zijn herleidbaar en transparant.

Lees meer

Meer weten?

Voor meer informatie over Resilient Urban Water, neem contact met ons op:

Dennis Kuijk MSc dkuijk@dareius.com +31 6 82 92 14 88
Meer weten?