Urban Water Planning

De Urban Water Planning tool (UWP)  maakt onderdeel uit van URBRAINS, de Dareius Toolbox waarin wij onze verschillende analytische tools voor de complexe stedelijke waterproblematiek hebben samengebracht. Die zijn in samenhang in te zetten om steden veerkrachtiger en dus duurzamer te maken.

Urban Water Planning

Waarom UWP?

Overheden in Europa staan voor een gezamenlijke opgave steden veerkrachtiger, robuuster en meer voorspelbaar  in hun gedrag te maken. Dat gebeurt als voorzorg tegen de soms grillige gevolgen van klimaatverandering. Dat gaat om een enorme opgave. Die betreft de inrichting van onze steden met sleutelinfrastructuur en een groene energievoorziening. Maar ook de kwaliteit van de natuur met stedelijk groen als belangrijke component daarvan. Dat alles vraagt om een integrale benadering. Water in de stad vervult daarbij veelal een centrale rol.  Er is inmiddels veel kennis aanwezig. In dat verband bestaat er veel behoefte aan een praktisch afwegingskader. En aan een instrument dat het gebruik van al die kennis in een praktische context ondersteunt. De oplossingen van vandaag moeten daarbij in toenemende mate aansluitingen bij de wereld van morgen. Een wereld die onderhevig is aan het proces van toenemende klimaatverandering. Die motiveert onze zorg voor adaptieve en effectieve infrastructuur zoals riolering, drinkwater infrastructuur en funderingen van oud- en nieuwbouw. Dat alles met het oog op een groene en gezonde stad. UWP is een digitaal platform om de verschillende opgaves in samenhang te bezien en concrete invulling van maatregelen direct inzichtelijk te maken. Het instrument sluit aan bij onze Digital Twin benadering.

Hoe werkt UWP?

UWP biedt een digitaal platform waarin de verschillende dimensies van de klimaat-gerelateerde, stedelijke wateropgave bij elkaar worden gebracht. Het is een krachtig instrument om een scala aan gegevens te vertalen naar een optimaal ontwerp voor een specifieke problematiek. Water staat hierbij als ordenend principe centraal. Het zet water proactief  op de kaart en brengt kansen en bedreigingen in beeld. Met UWP lift Water mee op andere ontwikkelingen in de stad. Aan de basis hiervan staat het begrip van het complexe stedelijke (water)systeem.

Urban Water Planning

Screenshot van de Urban Water Planner

De benadering biedt grote kansen voor het “werk met werk” maken bij bijvoorbeeld renovatieprojecten in de stedelijke infrastructuur. Reeds geplande ontwikkelingen aangrijpen om voor te sorteren op een veerkrachtige en robuuste inrichting. Dat alles in samenspraak met bewoners, lokale bestuurders en de inzet van verschillende professionele competenties.

Met UWP aan de slag?

Op basis van algemeen beschikbare informatie over het watersysteem maken wij interactieve kaarten en vullen die aan met data die overheden beschikbaar hebben. Wij helpen stedelijke ontwikkelingsplannen te vertalen naar risico- en kansenkaarten voor onder meer wateroverlast, droogte, bodemdaling, bescherming van monumentale panden en kansen voor berging (Urban Water Buffer NG) en de afvoer van (grond)water. Oplossingsrichtingen op stadsniveau gaan daarbij hand in hand met de uitwerking naar maatregelen.  UWP ondersteunt het proces van gezamenlijke besluitvorming. Is interactief en op praktisch en operationeel niveau inzetbaar. Geschikt om in een participatief proces met een korte doorlooptijd met bewoners en bestuurders de opties te verkennen.  UWP functioneert daarbij als een universeel instapmodel. Veel of weinig gegevens? UWP levert op basis van de beschikbare informatie, betrouwbare, transparante en herleidbare resultaten.  Daarmee is UWP een groeimodel waarmee door de tijd heen met nieuwe informatie efficiënt en op vertrouwde wijze het inzicht kan groeien.

Zelf een UWP idee?

Heeft u zelf een idee hoe UWP kan worden ingezet in uw specifieke situatie? Vraagt u zich af hoe je in dat verband een complex project aan de gang krijgt? Wij delen graag onze ervaringen en leggen u ons groeimodel uit.

Download hier de inhoud van deze pagina