Urban Water Buffer

UWB maakt onderdeel uit van RESCIDO, de Toolbox waarin wij onze verschillende oplossingen voor de complexe stedelijke waterproblematiek hebben samengebracht. Die zijn in samenhang in te zetten om steden veerkrachtiger en dus duurzamer te maken.

Te veel of te weinig water

Stedelijke gebieden hebben steeds vaker te maken met ernstige wateroverlast of watertekorten door de toenemende onvoorspelbaarheid in de verhouding tussen de vraag en het aanbod van water. Die onbalans is het resultaat van steeds intensere buien tegelijkertijd ook steeds langere droogteperiodes. Dit betekent wateroverlast maar ook droogteschade aan stedelijk groen. Tot nu toe lossen we dit soort situaties op door meer of minder aan- of afvoer.

Urban Water Buffer

Dat laatste vaak over relatief grote afstanden en door middel van kostbare transportsystemen. Het vooral plaatselijk vasthouden en bergen zou dus kunnen helpen de groeiende lokale variatie in waterbeschikbaarheid het hoofd te bieden. De UWB NG is een innovatief ontwerp waarmee dat kosteneffectief kan. De UWB NG wordt ingepast in het lokale waterbeheer en de bestaande infrastructuur optimaal benut. Het resultaat is een gebalanceerd lokaal waterbeheer. Zonder wateroverlast en met gezonder stedelijk groen.

Hoe werkt de UWB?

De UWB is een bergingssysteem dat het opvangen, zuiveren, vasthouden en hergebruiken van hemelwater combineert. De berging kan al naar gelang de behoefte aan meer of minder water in het watersysteem worden ingezet. In droge periodes kan relatief schoon water teruggewonnen worden voor het irrigeren van stedelijk groen. Maar dat kan ook ingezet worden voor het nathouden van de ondiepe ondergrond, bijvoorbeeld ten dienste van het lokale beheer van droogtegevoelige funderingen. Het concept is schaalbaar en multi-inzetbaar. Zo haalt het stadion van Sparta Rotterdam zijn water voor de besproeiing uit de UWB, is in Rhenen daarmee meer afvoercapaciteit gecreëerd en denken we samen met de bewoners van Pijnacker na over de aanvulling van het lokale grondwater. Met dit alles draagt de UWB ook bij aan het water bewuster worden van bewoners.

Urban Water Buffer

Inpasbaarheid van de UWB

De UWB is een krachtig ontwerp met een samenbindende filosofie. De filosofie is het met inzet van bestaande en nieuwe technologie tot stand brengen van veerkrachtig stedelijk waterbeheer. Daarbij is de inpasbaarheid in een complexe stedelijke omgeving sleutelfactor. Veel onderdelen van het UWB ontwerp zijn gebaseerd op bestaande of aangepaste technieken (riolering, infiltratiesystemen, vijvers, wadi’s, zandfilters, putten etc.) teneinde de ondergrondse wateropslag optimaal te kunnen inzetten. Vaak gaat het bij de uitvoering om een zeer specifieke stedelijke situatie die een optimale afstemming tussen de componenten en betrokkenen vraagt. Dat alles dus vaak in samenspraak met bewoners, lokale bestuurders en de inzet van verschillende professionele competenties. Het managen van complexe stedelijke opgaves zit in onze genen. Al meer dan 50 jaar. Het is onze bijdrage aan de duurzame stad.

UWB idee?

Heeft u zelf een idee hoe een UWB kan worden ingezet in uw specifieke situatie? Vraagt u zich af hoe je zo’n complex project aan de gang krijgt? Wij delen graag onze ervaringen.

Download hier de inhoud van deze pagina