Urban Heritage Conservation

Het Urban Heritage Conservation instrument (URGENTO) maakt onderdeel uit van URBRAINS, de Toolbox waarin wij onze verschillende analytische tools voor de complexe stedelijke waterproblematiek hebben samengebracht. Die zijn in samenhang in te zetten om steden veerkrachtiger en dus duurzamer te maken

Toekomstbestendig erfgoed: oog op de ondergrond

Monumentale panden zijn stuk voor stuk uniek. Gebouwd erfgoed zorgt ervoor dat straten, lanen pleinen en hele steden een door de tijd verrijkte, unieke identiteit krijgen. Alledaagse functies zoals wonen, werken en recreëren worden in zo’n pand ook schijnbaar tijdlozer, maar tegelijkertijd ook betekenisvoller beleefd. Daarmee voegen historische panden maatschappelijk een extra dimensie toe en creëren daarmee toegevoegde waarde voor buurt en stad. Gebouwd erfgoed is daarin bijna onvervangbaar. Dat maakt het behoud ervan ook zo belangrijk voor de uitstraling en toekomst van een stad. Die laatste brengt echter allerlei nieuwe uitdagingen met zich mee. Zoals de gestage veroudering van de historische bouwmaterialen en een toenemende belasting als gevolg van bijvoorbeeld klimaatverandering. Daarnaast ontstaan er in de loop van de tijd natuurlijk ook nieuwe ideeën rond gebouwen of worden er nieuwe eisen aan gesteld.

Hoe werkt Urgento?

Met URGENTO krijgt u inzicht in de kansen en risico’s die de ondergrond met betrekking tot uw monumentale pand met zich meebrengt. Deze inzichten helpen u om op strategisch, tactisch en operationeel niveau de juiste beslissingen te nemen. En ze bieden een handelingsperspectief op maat. Specifiek gericht op de ondergrond; fundering, bodem, grondwater en ondergrondse constructies.URGENTO kan indien gewenst ook in context van onze Urban Water Planner (UWP) worden ingezet. Die laatste biedt een digitaal platform waarin de verschillende dimensies van de klimaat-gerelateerde, stedelijke wateropgave in samenhang kunnen worden geanalyseerd.

Wat kunt u met Urgento?

URGENTO helpt u om de juiste beslissingen te nemen en acties uit te zetten voor het toekomstbestendig maken van uw gebouwd erfgoed. Denk hierbij aan:

  • Strategisch niveau: onderbouwd beslissingen nemen bij vraagstukken over bijvoorbeeld verwerving, verkoop, herbestemming en renovatie. Aan de hand van funderings- en vochtonderzoek aan de ondergrondse delen van het gebouw beoordelen wij de handhavingstermijn van het vastgoed, welke uitbreidingen er op de bestaande fundering mogelijk zijn en wat de mogelijkheden zijn om ondergrondse ruimtes vochtvrij te maken en houden.
  • Tactisch niveau: inzicht krijgen in ondergrondse maatregelen om het pand toekomstbestendig te maken. Geohydrologisch onderzoek is hier de belangrijkste pijler waarop die maatregelen rusten. Bij dat laatste valt te denken aan actief grondwaterpeilbeheer ten behoeve van het behoud van de fundering en het beperken van bodemdaling.
  • Operationeel niveau: inzicht krijgen in de opties voor een gerichte beheerinspanning voor de directie ondergrondse omgeving om het pand toekomstbestendig te maken en te houden. Dat kan bijvoorbeeld met hoogfrequent monitoren van de grondwaterstand, zodat calamiteiten met schade als gevolg door te lage of te hoge grondwaterstanden kunnen worden voorkomen.

Wij hebben uit de praktijk geleerd dat het kunnen duiden van de wisselwerking tussen de ondergrondse omgeving en de bouwconstructie de crux vormt voor succesvol toekomstbestendig beheer van monumentaal erfgoed. Die kennis hebben wij opgedaan in toonaangevende projecten over een tijdspanne van een aantal decennia. Bij ons vindt u dan ook ervaren bouwkundige en geohydrologische expertise onder één dak.