Blog Resilient Urban Water

door Dennis Kuijk

9 juni 2020

In mijn vorige blog schreef ik over een technisch haalbaar project waarbij ook nog eens meerwaarde werd gecreëerd door de bewoners erbij te betrekken. Die zaten eigenlijk allemaal op een zelfde lijn en dat hielp er een zeer succesvol project van te maken. Maar wat als een oplossing voor de een het probleem voor de ander vormt?  Je wilt bijvoorbeeld water vasthouden om droge periodes te overbruggen, maar het water dat je vasthoudt zorgt voor vochtoverlast? Dan moet dus een middenweg gevonden worden tussen het voldoende bestrijden van droogte en een zo gering mogelijke, acceptabele wateroverlast. En het liefst geen compromis waarvan ieder last van gaat ondervinden, maar eentje die ook effectief is. Wat we inmiddels merken is dat onze eigen klimaatbestendigheid niet zo groot is. Onze keuzes blijken voor de nukken van het jaargetijde gevoelig. ’s Zomers wordt de droogte voelbaar en willen we meer water infiltreren en vasthouden. Blijkbaar helpt een droge periode bij het creëren van water bewustzijn. Als vervolgens de dagen weer lengen en druilerige dagen voor een hoge grondwaterstand zorgen reageren we onmiddellijk met de roep om zoveel mogelijk water af te voeren 

Bebouwd gebied in laaggelegen deltagebieden krijgt overigens met veel verschillende uitdagingen te maken als gevolg van een veranderend klimaat Problemen door water op straat en hitte eilanden zijn in dat licht algemeen bekend. Het volgende voorbeeld is illustratief voor de tegengestelde belangen die ik beschreef. Ik zie bijvoorbeeld ook schimmels in gebouwen als gevolg van hoge grondwaterstanden en slechte doorlatendheid van de ondergrond. Maar ja, droogte is weer sluipmoordenaar” voor zowel landelijk, maar vooral ook stedelijk gebied. Stedelijk groen verdroogt, houten paalfunderingen degraderen, bodemdaling zet sneller door om maar een paar voorbeelden te noemen. Overigens allemaal problemen die afzonderlijk eigenlijk technisch vrij eenvoudig op te lossen zijn. Het zoeken van een gedeelde oplossing blijkt echter nog niet zo makkelijk te zijn als beide problemen tegelijkertijd opspelen. Actief grondwater peilbeheer lijkt een goede oplossing te zijn dit soort problemen in samenhang onder controle te krijgen. De sleutel tot succes ligt daarbij besloten in het woordje “actief”. Dat betekent dat je aan de knoppen kunt draaien en de negatieve gevolgen van grondwaterstandswisselingen voor alle betrokkenen kunt minimaliseren.  

Actief Grondwater Peilbeheer 

In de oude binnenstad van Delft zijn veel woningen op staal gefundeerd, dus direct op de ondergrond en zonder palen. Dit zorgt voor problemen zodra de ondergrond inklinkt of zakt door veenoxidatie (bodemdaling). Bodemdaling veroorzaakt een kleiner wordende ontwateringsdiepte onder gebouwen en wegen. Als je in zo’n geval de grondwaterstand verder verlaagt zorgt dat voor een verdere toename van de bodemdaling enzovoort.  In veel gevallen is een gedegen ontwerp van een systeem met Actief Grondwater Peilbeheer (AGAPE) genoeg om zowel overlast als onderlast te voorkomen. Ook als er bij elke grondwaterstand wel sprake is van nadelige gevolgen kan er in veel gevallen een acceptabele middenweg worden bewandeld. Dat houdt soms in dat een belanghebbende wat schade of ongemak moet accepteren of moet investeren in bouwkundige maatregelen. Ik durf eigenlijk de stelling wel aan dat met een benadering met AGAPE actief peilbeheer op basis van een transparante en gedegen afweging van de gevolgen voor alle betrokkenen op korte en lang termijn, er voor iedereen acceptabele oplossingen mogelijk zijn. Dat vraagt in een voortraject veel commitment van burgers en overheden. En van ons als ingenieurs ons beste beentje voor te zetten om alle factoren die van invloed kunnen zijn zo helder en eenduidig mogelijk in te brengen en toe te lichten. Gebruikmakend van een integrale aanpak en combinatie van kennis in verschillende schaalniveaus lossen wij problemen daadwerkelijk op. Gemeente kunnen hier echt het verschil maken. Inzicht verschaffen in stedelijk grondwater, de grondwater randvoorwaarden te schetsen en de mogelijke oplossingen voor perceel eigenaren aan te reiken. Naar mijn inziens ligt bij gemeentes een belangrijke taak als het er om gaat deltas leefbaar en bewoonbaar houden! 

 

door Dennis Kuijk

29 juli, 2019

Dennis Kuijk is net als zijn collega Luc Ponsioen civiel ingenieur, opgeleid aan de Technische Universiteit van Delft, en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het cluster Resilient Urban Water. Hij neemt ons maandelijks mee in zijn werk als adviseur en deelt als blogger ervaringen met de bezoekers van de Dareius website.

De vragen die ik krijg richten zich op de kwetsbare bewoonde omgeving, die met extreme neerslag en droogte te maken krijgt. In mijn rol als adviseur zie ik dat ontwikkelingen zoals de gevolgen van klimaatverandering en de regelgeving die daar uit voort vloeit ervoor hebben gezorgd dat naast techniek ook de verbinding met andere werkvelden, processen en communicatie belangrijker wordt. Oplossingen gaan  daarom naast techniek ook over bijvoorbeeld de participatie van bewoners, groepsprocessen, onderlinge communicatie en soms over heel andere technische werkvelden.

Wanneer ik in het verleden de vraag kreeg om de hemelwater of grondwaterstructuur van een wijk te ontwerpen werd ons speelveld veelal beperkt tot de ondergrond. Bovengronds, het deel dat zichtbaar is voor inwoners, was dan al uitgewerkt. Invulling van groen lag al vast, het aantal parkeervakken was al bepaald, en ga zo maar door. Jammer, want om water echt een goede plek en rol te geven in een wijk kunnen de boven- en ondergrond niet los van elkaar gezien worden.

De laatste tijd zie ik echter dat we meer begrip krijgen voor elkaars werkveld. Zo mag ik samen met landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, beheerders en bovenal bewoners de herinrichting van een wijk in Pijnacker vorm gaan geven. Door dit samen te doen creëren we niet alleen meerwaarde, maar leren we gedurende het project ook nog eens veel van elkaar.

Wat bracht ons bij elkaar?

De aanleiding voor dit samenwerkingsverband was vrij technisch en praktisch van aard: de zettingsgevoeligheid van de wijk. Sommige straten zijn tot 80 cm gezakt ten opzichte van de woningen, iets waar bewoners uiteraard  veel last van ervaren. Om de hoogteverschillen aan te pakken (bovengrond) en de zetting in de toekomst te beperken (ondergrond) kunnen we als specialisten niet zonder elkaar. Daarnaast ontstaat er een perfecte kans om techniek met bewonerservaringen te combineren. Binnen dit project gaan we innovatieve systemen toepassen om de wijk klimaatbestendig te maken, genaamd de Urban Waterbuffer. Regenwater houden we zoveel mogelijk binnen de wijk vast; met dit water vullen we in droge periodes het grondwater aan. Door het grondwater op peil te houden beperken we de zettingen tot een minimum. Dit klinkt heel eenvoudig, maar in realiteit moet water ingezameld, gezuiverd en in een diepere bodemlaag geïnfiltreerd worden. Hierdoor komen ook aspecten als  waterkwaliteit, geohydrologie en ruimtelijke inrichting aan de orde. Deze benadering waarbij de techniek van de Urban Waterbuffer in samenhang  met actief grondwaterpeilbeheer wordt toegepast  is nieuw en wordt hier voor het eerst ingezet in de praktijk.

Samen met bewoners

De eerste stap hebben we gezet door met de bewoners in gesprek te zijn gegaan over hun problemen en wensen. Goed om te merken hoe het klimaatbewustzijn in deze wijk al gegroeid is en hoe pragmatisch inwoners inmiddels hebben leren omgaan met de problematiek van een verzakkende omgeving. We gaan nu de ontwerpfase in waarbij we de technische eisen gaan koppelen aan de wensen van de bewoners en de visie voor de wijk. De kans op een klimaat robuuste wijk neemt wat mij betreft dan ook aanzienlijk toe naarmate de betrokkenheid van bewoners groter is. Zo komen we niet alleen tot een veerkrachtige wijk, maar is het resultaat ook maakbaar en onderhoudbaar.

Meer weten?

Voor meer informatie over Resilient Urban Water, neem contact met ons op:

Dennis Kuijk MSc dkuijk@dareius.com +31 6 82 92 14 88
Meer weten?